Reis en betalingsvoorwaarden

VvKR     Logo-vvkr-75x56

Lopus is lid van de VvKR (Vereniging voor kleine reisbureaus).

Boeking

Als de boeking conform de wensen van de reiziger kan worden uitgevoerd, ontvangt deze een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en een factuur. Hiermee is de reisovereenkomst vastgesteld. De vertrekbrief ontvangt u 7-14 dagen voor vertrek. In de meeste gevallen gaat een geplande reis gewoon door. Als de minimale groepsgrootte niet wordt gehaald, laten wij u dat minimaal 20 dagen voor vertrek weten. Wij zoeken dan samen met u naar een geschikt alternatief. Lukt dat niet, dan krijgt u uw geld terug.

Flexibele prijzen

Lopus-wandelreizen hanteert het principe ‘fluid pricing’ bij al haar groepsreizen. Dat betekent dat de reissommen op onze website kunnen veranderen naar gelang bezetting en tijdstip van boeking. Het kan dus voorkomen dat medereizigers een andere reissom hebben betaald dan jij hebt gedaan. Onze prijzen zijn dus flexibel: de gepubliceerde reissom op het moment van boeking is van toepassing voor jouw reis. Over het algemeen betaal je het minst als je vroeg boekt. Lopus-wandelreizen geeft een vroegboekkorting op de meeste reizen. ( Uitgezonderd kerstvakantie en meivakantie )  De prijzen van de vluchten stijgen. Vooral voor de meivakantie en in de periode van de kerstvakantie kun je het beste meer dan een half jaar voor vertrek boeken.Er wordt vaak een groepsticket gekocht voor 10 personen voor de reizen in het hoogseizoen. Als deze tickets gereserveerd zijn, gaat de ticketprijs meestal fors omhoog .

Betaling

A. Na ontvangst van de factuur zonder rekeningnummer van Lopus-wandelreizen, dient een aanbetaling van 15% van de reissom, € 20,00 boekingskosten en € 7,50 voor de garantieregeling te worden voldaan. Lopus-wandelreizen betaalt eveneens € 7,50  voor deze garantieregeling per boeking. U ontvangt een e-mail van Certo Escrow met een inlog en een wachtwoord en een link om deze te activeren, waarna u tot betaling kunt overgaan. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn Stichting Derdegelden Certo Escrow. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.Indien u het vliegticket door Lopus-wandelreizen wilt laten boeken kan er een extra bedrag gerekend worden indien de  ticketprijs op het moment van boeking hoger is dan op de site vermeld staat. Dit gebeurt in overleg met degene die de reis inclusief ticket geboekt heeft.
B. Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt de reiziger een betalingsherinnering van Certo Escrow met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Lopus Wandelreizen zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen.

Annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventuele verschuldigde reserveringskosten  ( vliegticket, bootticket of  treinticket ) annuleringskosten verschuldigd over het overige bedrag van de reissom. De annuleringskosten worden vastgesteld aan de hand van de volgende bepalingen:

a. tot 56 dagen voor vertrek: de geldende minimum aanbetaling;
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: aanbetaling vermeerderd met 30% van de resterende reissom;
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: aanbetaling vermeerderd met 50% van de resterende reissom;
d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: aanbetaling vermeerderd met 75% van de resterende reissom;
e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: aanbetaling vermeerderd met 90% van de resterende reissom;
f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
g. vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Verzekering

Het is bij al onze reizen verplicht een reis- en ( bergsport) ongevallen verzekering af te sluiten.Bij de NKBV kost deze € 27 per jaar , speciaal ontwikkeld voor o.a. bergwandelaars. Op het boekingsformulier kunt u de betreffende verzekeringsmaatschappij en uw polisnummer vermelden. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering moet u dit schriftelijk aan ons bekend maken. Na ontvangst krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw annulering voor uw (annulerings-)verzekeraar.

Aansprakelijkheid

Lopus Wandelreizen is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is Lopus Wandelreizen niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Lopus hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom. Lopus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

1a. Tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;

b. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; Lopus kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van ) de reissom.

c. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen en bagageverzekeringen. De reiziger dient Lopus te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reisongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.

d. Lopus is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

e. Wanneer foutieve persoonsgegevens op een reeds geboekt ticket moeten worden gewijzigd kan de vliegmaatschappij hiervoor vergoedingen vragen. Deze kosten moeten door de deelnemer worden betaald. Indien de gegevens door Lopus verkeerd worden overgenomen bij boeking van het ticket, worden deze kosten uiteraard door Lopus vergoed.

f. Lopus is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

2. Lopus heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;

b. van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft;

Algemeen

De reisbegeleider(m/v) van Lopus is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij gerechtigd een deelnemer (m/v)van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Klachten

Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleiding of plaatselijke vertegenwoordiger van Lopus en indien van toepassing, voorzover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen.

Reacties gesloten